Facebook
środa, 19 czerwca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Nowy dach w Kołbaczu

  Wielorodzinny budynek komunalny przy ulicy Warcisława 7 w Kołbaczu będzie miał nowy dach. Prace przy wymianie poszycia zakończą się w połowie września br. Gmina Stare Czarnowo przeznaczy na ten cel 210 tys. zł.

  relacja
 • II Jarmark Cysterski za nami

  Pokaz historyczny, prezentacje wystawców czy stoiska wystawiennicze - tak wyglądał II Jarmark Cysterski, który stał się kulturalnym wydarzeniem znakomicie integrującym lokalne środowiska.

  relacja
 • Turniej pełen emocji

  Drużyna Abimulana zwyciężyła w tegorocznej edycji turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo. Do rywalizacji na stadionie w Kołbaczu przystąpiło dziewięć gminnych ekip. Emocje trwały do samego końca.

  relacja
 • Rusza budowa trasy rowerowej

  Rusza budowa długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej, która połączy Stare Czarnowo ze Szczecinem. To jeden z elementów koncepcji spójnej sieci tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kołbacz. Przetarg odbędzie się 9 listopada br. w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

 

 

W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana nr 10, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości lokalowej:

Lokal mieszkalny nr 3, przy ul. Szkolnej nr 2, w Starym Czarnowie wraz z udziałem 111/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 516/12 oraz taki sam udział we współwłasności w częściach wspólnych budynku. Księga wieczysta nr SZ1Y/00067118/3 prowadzona jest dla nieruchomości oznaczonej nr działki 516/12 obręb Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokal mieszkalny o pow. 30,14 m2. Udział 111/1000 w działce nr 516/12, o pow. 803 m2.

Lokal mieszkalny nr 3, położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej nr 2 (po byłej szkole) w Starym Czarnowie, posadowionym na działce nr 516/12, o powierzchni 803 m2. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjna, gazową (kuchenka gazowa, piecyk gazowy), ogrzewanie centralne etażowe. Poddasze (strych) oraz pomieszczenia części podpiwniczonej budynku stanowią przedmiot wspólnego użytkowania. Nieruchomość oznaczona nr działki 516/12, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, wielorodzinny o adresie ul. Szkolna 2 w Starym Czarnowie, położona jest w obrębie Stare Czarnowo powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem gruntu działki nr 516/12 oraz współwłaścicielem budynku mieszkalnego z udziałem 358/1000 posadowionego na działce 516/12.

Działka jest ogrodzona, posiada kształt trapezu. Położona jest w Starym Czarnowie, przy ul. Szkolnej nr 2 – skrzyżowanie z ul. Szczecińską (droga powiatowa nr 1437Z).

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącym części obrębu Stare Czarnowo przyjętym Uchwałą Nr XLII/298/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r oznaczono przedmiotowy teren symbolem 6 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza nieruchomości do sprzedaży 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące), w tym: 

 • 37.884,00 zł - cena lokalu mieszkalnego. Podatek VAT - zwolniony (osoby fizyczne).
 • 6.116,00 zł - cena gruntu.

Wyodrębnienie ceny gruntu oraz ceny lokalu z ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu następuje z zachowaniem proporcji tych cen w cenie wywoławczej.

W przypadku nabycia przez osobę prawną do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wynoszą:

 1. pierwsza opłata – 25% ceny gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT
 2. opłaty roczne – 1% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT.

Wysokość Wadium: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), (5 % ceny wywoławczej).

Wysokości postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej – z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych).

Termin wnoszenia opłat: Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Opłaty roczne do 31 marca z góry za dany rok, począwszy od 2019 r.

Zasady aktualizacji opłat: Nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Uchwałą nr XL/312/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w  nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo. Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 111/1000 gruntu w nieruchomości do 28.03.2112 r.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: Nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: Brak wpisu w Księdze wieczystej nr SZ1Y/00067118/3.

Cena zakupu lokalu oraz pierwsza opłata /brutto/ ustalone zostaną na podstawie ceny wylicytowanej w przetargu podlegają zapłacie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, jednak nie później niż dzień przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu i oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu powinny wpłacić Wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 5 listopada 2018 r., na rachunek: BS Chojna O/Stare Czarnowo 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra, 
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, 
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, bez oprocentowania osobom, które nie wygrają przetargu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061), w przypadkach przewidzianych ustawą powinien przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu dokument ten należy przedłożyć ponownie przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić następujące warunki - przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznymi prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Druk oświadczenia jest do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie http://bip.stareczarnowo.pl lub w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Starym Czarnowie,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Stare Czarnowo w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – pod-stawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz.922),
 5. jeżeli uczestnik przetargu reprezentuje osobę prywatną - pełnomocnictwo notarialne oraz oryginał swojego dokumentu tożsamości,
 6. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przy-znają zdolność prawną, wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru, oryginał pełnomocnictwa i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot (odpis z rejestru winien być datowany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed datą przetargu). Dokumenty te należy przedłożyć wraz z dowodem wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu,
 7. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego biorą udział w przetargu wspólnie; w przypadku występowania jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie aktu notarialnego. 

Komisja dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie do niego dopuszczony.

Istnieje możliwość udostępnienia nieruchomości do oględzin oraz uzyskania dodatkowych informacji, po skontaktowaniu się z pracownikiem Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo pod nr tel. 91 485 70 45 lub osobiście w pokoju nr 26. 

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając niezwłocznie informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny tego odwołania.


Załącznik:

 1. Ogłoszenie.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia