Facebook
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

Gmina Stare Czarnowo udostępnia swoim mieszkańcom szeroki zakres dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Z oferty można skorzystać w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach funkcjonowania urzędu gminy oraz w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych.

1. Porady prawne w ostatni piątek miesiąca (900 - 1500):
Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo - I piętro, pok. 16.

Najbliższy termin bezpłatnych porad prawnych: 28 czerwca (piątek) 2024 r., od godz. 9:00.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania pod numerem telefonu:
91 485 70 20. Porady prawne finansowane są z budżetu Gminy Stare Czarnowo.


2. Porady prawne w każdy poniedziałek (1500 - 1900):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo - parter.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i godziny spotkania pod numerami telefonów: 91 312 41 41 lub 509 985 364.

Od roku 2016 na terenie kraju funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej, a także darmowej mediacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej umożliwiono dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz mediacji, które świadczone są przez adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich, doradców podatkowych, mediatorów lub absolwentów wyższych studiów prawniczych.


Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska oraz mediacja przysługują każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz informacje dotyczące pomocy de minimis. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobom tym może być udzielana nieodpłatna pomoc, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Do pobrania: wniosek o poradę poza punktem (PDF)

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie), przed uzyskaniem porady zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także wniosku ze wskazaniem okoliczności uzasadniających poradę na odległość/zdalną oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Do pobrania: wniosek o poradę zdalną (PDF)

Wniosek o poradę poza punktem oraz o poradę zdalną można przesłać w formie papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Organizacji i Informacji - NPP/NPO
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

lub w formie elektronicznej na adres: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl

Po złożeniu wniosku nastąpi umówienie wizyty. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, będzie się z nią kontaktować w umówionym terminie.


Zasady udzielania pomocy osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Wymagane dokumenty od osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą ubiegającej się o darmową pomoc prawną lub obywatelską:

 • oświadczenie,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc wymaganych dokumentów pomoc nie może być udzielona.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis.

Co obejmuje?

Darmowa/nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawa wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatnej mediacji, lub
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w szczególności w zakresie:

 • prawa pracy, 
 • działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • prawa karnego, 
 • prawa administracyjnego, 
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, 
 • prawa rodzinnego, 
 • prawa podatkowego.

Zasady świadczenia darmowego/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.


Zasady nieodpłatnej mediacji /polubownej metodzie rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających/

Mediacja to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów - to sposób wyjścia z konfliktu bez przenoszenia sporu na drogę sądową. 

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze, gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji - nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

Nieodpłatna mediacja jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną - może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatna mediacja obejmuje

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; 
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; 
 • przeprowadzenie mediacji; 
 •  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osoba udzielająca porady prawnej lub obywatelskiej, w tym z zakresu mediacji, dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy, poprzez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

Każda osoba, której udzielona została porada może wyrazić anonimowo opinię o udzielonej im poradzie w Karcie pomocy – część B. Wypełnienie przez osobę uprawnioną karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej. Osoba, która wyraziła opinię na temat udzielonej pomocy umieszcza ją w oznakowanej urnie lub przesyła na adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie (adres jak wyżej) lub pod numerem telefonu 91 351 6788. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń (za wyjątkiem kobiet w ciąży).

W celu uzyskania darmowej pomocy prawnej lub obywatelskiej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 w godz. 7.30-15.30 (telefon czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) albo przez adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl

Dodatkowe informacje na temat darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz mediacji w Powiecie Gryfińskim, w tym w gminach Gryfino, Chojna, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa, Moryń, Trzcińsko Zdrój, Cedynia i Mieszkowice można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 50 00 wew. 212 lub wew. 228.


 1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim w 2024 r.

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • Plan ogólny gminy Stare Czarnowo
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Binowa
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Kołowa
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia