Facebook
środa, 19 grudnia 2018 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja
 • Drogowa rewolucja w Kołbaczu

  Trzy główne ciągi komunikacyjne w Kołbaczu przeszły gruntowną przebudowę. Modernizacji poddano ulice Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów.

  relacja
 • ​​​​​​​Święto plonów w Kołbaczu

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno. Przetargi odbędą się 9 listopada br. w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

 

1. W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędzie się trzeci przetarg ustny na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/6, o pow. 0,1633 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Działka powstała z podziału działki nr 128/1, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „RIIIb”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Polnej w miejscowości Kartno. Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino – Stare Czarnowo, w odległości 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 50.000,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena wywoławcza została obniżona o ok. 30%.

Wadium wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Terminy poprzednich przetargów: 11.06.2018., 24.08.2018.

2. W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 1300  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędzie się trzeci przetarg ustny na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/10, o pow. 0,1378 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi własność Gminy Stare Czarnowo, posiada księgę wieczystą nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Działka powstała z podziału działki nr 128/8, powstałej z podziału działki 128/1, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „RIIIb” i „RIVa”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej oraz do ulicy Polnej w miejscowości Kartno. Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino - Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 40.000 zł (+ 23 % VAT), (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Cena wywoławcza została obniżona o ok. 30%.

Wadium wynosi: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
Terminy poprzednich przetargów: 11.06.2018., 24.08.2018.

Przeznaczenie w MPZP dla działek 128/6 i 128/10 obręb Kartno Gmina Stare Czarnowo.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, którym były objęte są przedmiotowe działki stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W dniu 22.04.2008 r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech domów jednorodzinnych na działce 128/1 (przed podziałem na działki 128/6 i 128/10) w obrębie Kartno. Przeznaczenie działki – funkcja mieszkalna - budowa domu wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, dojściem i dojazdem.

Nieruchomości gruntowe: działki 128/6 i 128/10 obrębu Kartno Gmina Stare Czarnowo zostały  przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.10.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego. 

3. W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędzie się drugi przetarg ustny na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/2, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00032126/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/2, o pow. 870 m2, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „PsV, „N”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - przylega do ulicy Końcowej w miejscowości Kartno. Działka położona w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego – energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja przebiegają w ul. Końcowej. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.  Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi, przy ul. Końcowej. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino - Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo.

Przeznaczenie w MPZP dla działki 128/2 obręb Kartno Gmina Stare Czarnowo.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionego Uchwałą Nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.10.2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo", zwaną dalej „zmianą Studium” działka nr 128/2 wchodzi w zakres terenów określanych, jako strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej MN oraz mieszkaniowej z usługami MN,U.

Nieruchomość gruntowa: działka 128/2 obrębu Kartno Gmina Stare Czarnowo została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, znacznej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 55.500,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Wadium wynosi 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

Termin poprzedniego przetargu: 24.08.2018 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu powinny wpłacić Wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 5 listopada 2018 r., na rachunek: BS Chojna O/Stare Czarnowo 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra, 
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, 
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, bez oprocentowania osobom, które nie wygrają przetargu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz.1061), w przypadkach przewidzianych ustawą powinien przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu dokument ten należy przedłożyć ponownie przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić następujące warunki:

 • przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
 1. dowód wpłaty wadium,
 2. oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Druk oświadczenia jest do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie http://bip.stareczarnowo.pl lub w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Starym Czarnowie,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Stare Czarnowo w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922);
 5. jeżeli uczestnik przetargu reprezentuje osobę prywatną - pełnomocnictwo notarialne oraz oryginał swojego dokumentu tożsamości,
 6. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru, oryginał pełnomocnictwa i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot (odpis z rejestru winien być datowany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed datą przetargu). Dokumenty te należy przedłożyć wraz z dowodem wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 7. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego biorą udział w przetargu wspólnie; w przypadku występowania jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie aktu notarialnego.

Komisja dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie do niego dopuszczony. 

Istnieje możliwość udostępnienia nieruchomości do oględzin oraz uzyskania dodatkowych informacji, po skontaktowaniu się z pracownikiem Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo pod nr tel. 91 485 70 45 lub osobiście w pokoju nr 26. 

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając niezwłocznie informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny tego odwołania.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia