Facebook
czwartek, 27 lipca 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Program Święta Plonów 2017

  Zapraszamy na Święto Plonów do Starego Czarnowa. W tym roku dożynki gminne odbędą się przy kompleksie boisk orlik przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie w dniu 26 sierpnia (sobota) 2017 roku.

  relacja
 • Mleczne święto zawitało do Glinnej

  Glinna stała się po raz drugi mleczną stolicą Pomorza Zachodniego. - Myślę, że każdy, kto wybrał się na nasze święto nie żałował - mówiła o wydarzeniu wójt Gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Remont ulicy Słonecznej

  Blisko 700-metrowy odcinek ulicy Słonecznej w Starym Czarnowie idzie do remontu. Roboty budowlane wykona spółka Eurovia Polska, z którą umowę w piątek, 19 maja 2017 roku, podpisała wójt Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Świetlica w Kartnie w tym roku

  Jeszcze w tym roku w gminie Stare Czarnowo przybędzie kolejna świetlica. Z nowej infrastruktury skorzystają mieszkańcy Kartna. Rozpoczęcie prac budowalnych umożliwia umowa, którą podpisała wójt Marzena Grzywińska.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych w miejscowościach Kartno i Glinna. Przetargi odbędą się 9 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

 

1. W dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędzie się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/6, o pow. 0,1633 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kartno, Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Działka powstała z podziału działki nr 128/1, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „RIIIb”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Polnej w miejscowości Kartno. Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino - Stare Czarnowo, w odległości 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 71.100,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych).

Wadium wynosi 3.555,00 zł (5 % ceny wywoławczej), (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych).

 

2. W dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 11.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędzie się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/10, o pow. 0,1378 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kartno, Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Działka powstała z podziału działki nr 128/8, powstałej z podziału działki 128/1, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „RIIIb” i „RIVa”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej oraz do ulicy Polnej w miejscowości Kartno. Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino – Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo. KW nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 54.540,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych).

Wadium wynosi: 2.727,00 zł (5 % ceny wywoławczej), (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

 

3. W dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędzie się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 289/13, o pow. 0,0849 ha, położona w obrębie geodezyjnym Glinna, Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00033527/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym działki gruntu jest Gmina Stare Czarnowo. Działka oddana w użytkowanie wieczyste od 15.09.2004 r. do 22.02.2090 r.  Rodzaj użytku „B”. Teren działki płaski. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – na trasie Stare Czarnowo – Gryfino. Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Glinna, odległej od siedziby Urzędu Gminy w Starym Czarnowie ok. 5 km. Miejscowość Glinna graniczy z Puszczą Bukową, a na jej obrzeżach położony jest Ogród Dendrologiczny.

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Czarnowo (Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.12.2002 r., zmiana - Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 28.10.2011 r.) – oznaczono przedmiotowy teren symbolem B1MR – teren istniejącej zabudowy zagrodowej – adaptacja z możliwością uzupełnienia tym samym typem zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.20103 r. przeznaczenie przedmiotowej działki nie uległo zmianie.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.10.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Glinna w drodze przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 31.340,00 zł (VAT zwolniony), (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych).

Wadium wynosi 1.567,00 zł (5 % ceny wywoławczej), (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).
 

Załączniki:

 1. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Kartno.
 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Glinna.
 3. Oświadczenie.

 

 • BIP
 • ePUAP
 • obywatel.gov.pl
 • CEiDG
 • ZGDO
 • WiR
 • Geoportal