Facebook
czwartek, 27 lipca 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Program Święta Plonów 2017

  Zapraszamy na Święto Plonów do Starego Czarnowa. W tym roku dożynki gminne odbędą się przy kompleksie boisk orlik przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie w dniu 26 sierpnia (sobota) 2017 roku.

  relacja
 • Mleczne święto zawitało do Glinnej

  Glinna stała się po raz drugi mleczną stolicą Pomorza Zachodniego. - Myślę, że każdy, kto wybrał się na nasze święto nie żałował - mówiła o wydarzeniu wójt Gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Remont ulicy Słonecznej

  Blisko 700-metrowy odcinek ulicy Słonecznej w Starym Czarnowie idzie do remontu. Roboty budowlane wykona spółka Eurovia Polska, z którą umowę w piątek, 19 maja 2017 roku, podpisała wójt Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Świetlica w Kartnie w tym roku

  Jeszcze w tym roku w gminie Stare Czarnowo przybędzie kolejna świetlica. Z nowej infrastruktury skorzystają mieszkańcy Kartna. Rozpoczęcie prac budowalnych umożliwia umowa, którą podpisała wójt Marzena Grzywińska.

  relacja

Rozpoczął się konkurs plastyczny "Moja mleczna kraina", skierowany do uczniów szkół podstawowych na Pomorzu Zachodnim.

 

 

Organizator

Organizatorem konkursu pod hasłem “Moja mleczna kraina”, dalej zwanego “Konkursem”, jest Szczeciński Związek Hodowców Bydła, adres: 74-210, Przelewice 110.

Współorganizatorami konkursu są:

 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie,
 • Gmina Stare Czarnowo.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci szkół podstawowych zasad prawidłowego żywienia, w szczególności codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz doskonalenie umiejętności plastycznych.


Temat Konkursu

Tematyka prac musi nawiązywać do hasła przewodniego Konkursu.


Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci uczęszczające do szkół podstawowych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

 • dzieci klas I i II,
 • dzieci klas III i IV,
 • dzieci klas V i VI.

W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace dzieci spełniające następujące kryteria:

 • wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.),
 • sporządzone wyłącznie w formacie A4 lub A3,
 • sporządzone w układzie poziomym bądź pionowym,
 • sporządzone na materiale typu brystol.

Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem klasy i nazwy placówki oświatowej, do której uczęszcza. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (wyklucza się prace zbiorowe). Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą plastyczną, zgłoszenia do udziału w Konkursie, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wymagany jest podpis rodzica/ustawowego opiekuna dziecka – uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno być przyklejone na odwrocie wykonanej pracy.

Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą z dopiskiem - Konkurs plastyczny „Moja mleczna kraina” w terminie do dnia 30.04.2017 r. na adres:

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10
 74-106 Stare Czarnowo

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.


Organizacja i przebieg Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w kalendarzu promującym oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.


Nagrody

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa. 

Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców w następujących kategoriach :

 • dzieci klas I i II,
 • dzieci klas III i IV,
 • dzieci klas V i VI.

Autorzy zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Radia Szczecin, na stronie internetowej: Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.zodr.pl, Kuratorium Oświaty www.kuratorium.szczecin.pl oraz podczas organizowanego „II Święta Mleka” w Glinnej w gminie Stare Czarnowo.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas organizowanego „II Święta Mleka” w Glinnej w gminie Stare Czarnowo, w niedzielę 28 maja 2017 r. Laureaci konkursu o wręczeniu nagród, zostaną powiadomieni pisemnie przez Organizatorów. Organizator konkursu nie jest zobowiązany do doręczenia nagród.

Załącznik:

 1. Regulamin konkursu "Moja mleczna kraina".
 • BIP
 • ePUAP
 • obywatel.gov.pl
 • CEiDG
 • ZGDO
 • WiR
 • Geoportal