Facebook
piątek, 30 lipca 2021 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Małżeństwa na medal

  Kolejne piękne i wyjątkowe jubileusze w gminie Stare Czarnowo. Sześć par z 50-letnim małżeńskim stażem odebrało Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • Trwają szczepienia przeciw Covid-19

  Wójt Marzena Grzywińska zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 12. rok życia, na bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19. Mobilny punkt szczepień znajduje się w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Droga do plaży w Binowie zmodernizowana

  Wspólna inwestycja Gminy Stare Czarnowo i Powiatu Gryfińskiego stała się faktem. Zmodernizowano została droga dojazdowa do plaży nad jeziorem w Binowie. Wartość inwestycji wyniosła prawie 310 tys. zł.

  relacja
 • Spis powszechny 2021 - co nas czeka?

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

  relacja
 • Ponad milionowy grant dla gminy na inwestycje

  Będzie jeszcze więcej gminnych inwestycji. Władzom Starego Czarnowa udało się pozyskać ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach: Kartno, działka nr 128/10 i Stare Czarnowo działka nr 516/11.

W dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 i 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędą się dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych:

Godzina 9:00 - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/10, o pow. 0,1378 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kartno gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi własność Gminy Stare Czarnowo, posiada księgę wieczystą nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Rodzaj użytku „RIIIb” i „RIVa”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1370Z (ulica Polna w miejscowości Kartno). Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno, położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 120, na odcinku Gryfino – Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo i około 12 km od granic administracyjnych miasta Szczecina.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 85.000,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium wynosi: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

Wysokości postąpienia – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej – z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza równowartości Euro wynosi: 18.854,11.

Na przedmiotowym terenie brak jest obowiązującego MPZP. Wójt Gminy Stare Czarnowo w dniu 11.02.2019 r.  Decyzją Nr 6/2019 wydaną dla Gminy Stare Czarnowo ustalił warunki zabudowy dla działki nr 128/10 w Kartnie:

 1.  Rodzaj zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Funkcja zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Nieruchomość gruntowa o nr działki 128/10, obręb Kartno gmina Stare Czarnowo została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.10.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.
Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: w dziale III, IV księgi wieczystej nr SZ1Y/00032125/1, brak jest wpisów o obciążeniach i zobowiązaniach.

Terminy poprzednich przetargów: 8.06.2021 r.

Przy podpisaniu umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości – działki nr 128/10, obręb Kartno gm. Stare Czarnowo zostanie ustanowiona służebność przesyłu w przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Stare Czarnowo (dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej).

Godzina 10.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 516/11, o pow. 0,1821 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych nr SZ1Y/00042113/7. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Stare Czarnowo gm. Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Nieruchomość położona przy ul. Szczecińskiej (droga powiatowa nr 1437Z) w Starym Czarnowie w bezpośrednim sąsiedztwie z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonymi pod zabudowę. Działka nie posiada bezpośrednich przyłączy. Sieci przebiegają w pasie drogi ulicy Szczecińskiej (energetyczne, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe). Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego. Rodzaj użytku Rodzaj użytku: „RIIIb, B”. Teren działki charakteryzuje się regularnym kształtem trapezu i korzystnymi proporcjami. Dostęp na działkę bezpośrednio z ulicy Szczecińskiej. Działka nie jest ogrodzona. Stare Czarnowo – miejscowość wiejska, w której znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Miejscowość Stare Czarnowo posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Gryfinem i Szczecinem. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 120, relacji Kobylanka – Gryfino, a przy obrzeżach miejscowości droga wojewódzka nr 119, relacji Szczecin – Pyrzyce. Miejscowość położona jest ok 8 km od granic administracyjnych Szczecina.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 86.000,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Wadium wynosi: 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

Wysokości postąpienia – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej – z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza równowartości Euro wynosi: 19.075,92.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotyczący części obrębu Stare Czarnowo przyjęty Uchwałą Nr XLII/298/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. działka nr 516/11, oznczona jest symbolem: 6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXV/181/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Czarnowo w drodze przetargu nieograniczonego. Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: w dziale I KW nr  SZ1Y/00042113/7 wpisano: prawo związane z własnością nieruchomości; uprawnienie polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 495 wpisaną w KW nr SZ1Y/00053288/4.

Forma zapłaty: Cena zakupu nieruchomości ustalona zostanie na podstawie ceny wylicytowanej w przetargu. 100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. W niniejszym zawiadomieniu zostanie wskazane konto Gminy Stare Czarnowo, na które należy dokonać wpłaty ceny za wylicytowaną nieruchomość oraz termin dokonania wpłaty.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu powinny wpłacić Wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2021 r., na rachunek:

BS Chojna O/Stare Czarnowo 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005.

W tytule wpłaty należy wpisać:: „Wadium na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym działki nr 128/10, obr. Kartno gmina Stare Czarnowo”, lub „Wadium na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym działki nr 516/11 obr. Stare Czarnowo”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży,
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, bez oprocentowania osobom, które nie wygrają przetargu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadkach przewidzianych ustawą powinien przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu dokument ten należy przedłożyć ponownie przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić następujące warunki:

- przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. Dowód wpłaty wadium.
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Druk oświadczenia jest do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie http://bip.stareczarnowo.pl lub w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Starym Czarnowie,
 4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
 5. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentuje osobę prywatną - pełnomocnictwo notarialne oraz oryginał swojego dokumentu tożsamości.
 6. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru, oryginał pełnomocnictwa i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot (odpis z rejestru winien być datowany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed datą przetargu). Dokumenty te należy przedłożyć wraz z dowodem wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 7. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego biorą udział w przetargu wspólnie; w przypadku występowania jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie aktu notarialnego.
 8. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku osobistego, powinni przedłożyć oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim, /w którym obowiązuje lub nie/ ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, przy czym nabycia dokonują na swój majątek osobisty ze środków pochodzących w całości z majątku osobistego.  

Komisja dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie do niego dopuszczony.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach z terenu Gminy Stare Czarnowo oraz na stronie Urzędu Gminy Stare Czarnowo www.stareczarnowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie: bip.stareczarnowo.pl.

Istnieje możliwość udostępnienia nieruchomości do oględzin oraz uzyskania dodatkowych informacji, co do stanu nieruchomości drogą elektroniczną: bcechol@stareczarnowo.pl lub nr tel. 91 485 70 45.

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając niezwłocznie informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny jego odwołania.

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY URZĘDU GMINY W STARYM CZARNOWIE w dniach od 9 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

Ze względu na obecnie panującą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie Covid-19, osoby przystępujące do przetargu powinny pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości i założeniu maseczek ochronnych.

Mapka działki nr 128/10 obręb Kratno
Mapka działki nr 516/11 obręb Stare Czarnowo

Załącznik:
Oświadczenie o przystąpieniu do przetargu.

 

 • Koronawirus
 • RPO - Wymiana pieców
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia