Facebook
czwartek, 16 lipca 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Aktywni seniorzy wyjechali na Pojezierze Wałeckie

  Od lipca trwa kolejna edycja zajęć dla osób 60+. Na początek 100 seniorów zwiedzało wschodnią część województwa zachodniopomorskiego, w trakcie którego m.in. udali się na spektakl teatralny.

  relacja
 • Ułatwienia dla kierowców i pieszych

  Przebudowana została ulica Polna w Starym Czarnowie. Prace prowadzono od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego. Teraz kierowcom i pieszym jest łatwiej.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: robotnik gospodarczy w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum podstawowe,
 2. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe (wskazane, nieobowiązkowe):

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. dyspozycyjność,
 3. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 4. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie prac organizacyjno-porządkowych i remontowych w urzędzie i na terenie gminy,
 2. wykonywanie prac w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 3. dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy: teren Gminy Stare Czarnowo.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [numer telefonu],
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy (oryginał),
 3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (oryginał),
 4. oświadczenie o braku utraty nieposzlakowanej opinii (oryginał),
 5. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach [jeżeli kandydat takie posiada],
 6. kserokopie świadectw pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
 7. kserokopia prawa jazdy [jeśli kandydat posiada],
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, powinno być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).”

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 2/2020”, w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 13.00.

9. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stare Czarnowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10).


Załączniki:

 

 • Spis rolny 2020
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia