Facebook
piątek, 23 lutego 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Cztery ważne drogi w Dębinie i w Glinnej zostaną przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja
 • W Kołbaczu powstała nowa droga

  Zakończyła się przebudowa ulicy Szarych Mnichów w Kołbaczu. Było to możliwe dzięki blisko 2,5 mln zł dofinansowaniu, pozyskanemu z Rządowego Funduszu Polski Ład, na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla małżeńskich par

  Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Siedem par z 50-letnim stażem odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji, pamiątkowych tabliczek i kwiatów.

  relacja

W dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 11:00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. stwierdzenie quorum.
 2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie finansowym gminy.

 1. dyskusja.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo za 2023 rok.

 1. dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego.

 1. dyskusja.

8. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

9. Zapytania Sołtysów.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku).

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki niezabudowanej oznaczonej numerem 72/9, położonej w obrębie Dębina, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie gospodarcze.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki, niezabudowanej nr 452/2, położonej w obrębie Stare Czarnowo, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2026.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024”.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

19. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

20. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo „Wsparcie Seniora” na rok 2024.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2024-2026.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

23. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

24. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

25. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2029.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

26. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

28. Wolne wnioski i informacje.

29. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja XLIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - od godz. 11.00 w dniu 8.02.2024 r.

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia