Facebook
sobota, 22 czerwca 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 10:00.

1. Wymagania niezbędne /konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku/:

 1. wykształcenie wyższe techniczne - jeden z profili/ specjalności: inżynieria środowiska, technologia chemiczna, budownictwo, inżynieria wodno-kanalizacyjna lub pokrewne,
 2. staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. umiejętność odczytywania rysunków technicznych i map sytuacyjno-wysokościowych,
 10. znajomość przepisów prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, prawo budowlane oraz warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Wymagania dodatkowe /pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku/:

 1. staż pracy na stanowisku technologa,
 2. znajomość programów kosztorysowych,
 3. umiejętności kierowania zespołem pracowników,
 4. umiejętność analizy dokumentacji technicznej i przeprowadzenia procedury projektowej,
 5. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracy, samodzielność w przygotowywaniu zadań, terminowość, dyspozycyjność, zdolność rozwiązywania problemów,
 6. umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie pracą Referatu Usług Komunalnych,
 2. nadzór nad właściwym i terminowym spełnianiem obowiązków przez pracowników referatu,
 3. koordynowanie działalności referatu z innymi referatami w zakresie spraw wspólnych,
 4. przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy (robót budowlanych) dla inwestycji wodnokanalizacyjnych,
 5. współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie planowania i zabezpieczenia środków finansowych na wykonywanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
 6. realizowanie inwestycji i remontów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska w oparciu o budżet gminy i wieloletnią prognozę finansową,
 7. przygotowanie projektów umów na realizowane inwestycje i remonty infrastruktury wodnokanalizacyjnej,
 8. sporządzanie projektów umów o przyłączanie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dokonywanie odbiorów,
 9. nadzorowanie i realizowanie inwestycji gminnych w ramach referatu:
 • współudział w opracowywaniu SWZ i uczestniczenie w komisjach przetargowych,
 • nadzorowanie wykonawstwa i jakości robót,
 • uczestniczenie w naradach koordynacyjnych z wykonawcą,
 • przekazywanie terenów budów,
 • udział w odbiorze technicznym,
 • potwierdzanie wykonania robót,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy inspektorów nadzoru.
 1. realizacja przyjętych planów inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie infrastruktury wodnokanalizacyjnej,
 2. wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 3. terminowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej z zakresu prowadzonych spraw,
 4. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem informacji dot. odprowadzania wód deszczowych, koordynowanie pozwoleń wodno-prawnych,
 5. dokonywanie zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań,
 6. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności,
 7. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu Statutu Urzędu Gminy, Regulaminów oraz Zarządzeń Wójta,
 8. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników referatu czynności kancelaryjnych,
 9. dbałość o efektywną, sprawną, przyjazną i kulturalną obsługę interesantów.
 10. archiwizowanie dokumentów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 STARE CZARNOWO.
 3. Stanowisko pracy: stanowisko decyzyjne, związane z pracą biurową, przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy i bieżącą obsługą interesantów, pracą w terenie, poza budynkiem Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
 4. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30 (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy).
 5. Wynagrodzenie zostanie ustalone indywidualnie w zależności od doświadczenia i kwalifikacji zawodowych wybranego kandydata, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
 6. Oświetlenie dzienne i sztuczne.
 7. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, bezpośredni kontakt z klientami niekiedy trudny, wysiłek umysłowy.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [numer telefonu],
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronach www.bip.stareczarnowo.pl lub możliwego do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy (oryginał),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oryginał),
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oryginał),
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (oryginał),
 8. oświadczenie o braku utraty nieposzlakowanej opinii (oryginał),
 9. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej),
 10. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe,
 11. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą zostać własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.)”.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 2/2023”, w terminie do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 10:00.

9. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stare Czarnowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

12. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, jest Wójt Gminy Stare Czarnowo. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Gminy Stare Czarnowo pod adresem https://stareczarnowo.pl/strona/menu/56_ochrona_danych_osobowych.

13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

14. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10).


Załączniki:

 1. Ogłoszenie.
 2. Oświadczenia.

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • Plan ogólny gminy Stare Czarnowo
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Binowa
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Kołowa
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia