Facebook
piątek, 29 maja 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Wielki dzień dla sołtysów

  Są aktywni, pomocni, pomysłowi i potrafią integrować mieszkańców. To sołtysi, dla których 11 marca to ważna, a właściwie wyjątkowa data. Swoje święto w gminie Stare Czarnowo obchodziło 12 sołtysów.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla małżeńskich par

  Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Sześć par z 60-letnim i ponad 50-letnim stażem odebrały w piątek, 6 marca 2020 roku, prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja
 • Ulica Polna będzie jak nowa

  Rusza przebudowa kolejnej ważnej gminnej ulicy. Tym razem modernizację czeka ulica Polna w Starym Czarnowie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego.

  relacja

Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

 

 

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2015 r.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 125). Na podstawie art. 160 wymienionej ustawy Rada Gminy Stare Czarnowo dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.

Liczba ławników ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie wynosi:

 • 1 ławnik dla spraw rodzinnych na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie,
 • 1 ławnik dla spraw pracy na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

Zgodnie z art. 162 ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji lub stowarzyszenia zgłaszającego kandydata na ławnika datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

 1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Czarnowo http://bip.stareczarnowo.pl/strony/5784.dhtml w zakładce  - Informacje w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
 2. W Urzędzie Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana10, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałą dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy Stare Czarnowo po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.


Załączniki:

 1. Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.
 2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Formularz Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.
 6. Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.
 7. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie do orzekania w sprawach rodzinnych na kadencję lat 2020-2023.
 8. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie do orzekania w sprawach pracy na kadencję lat 2020-2023.
 9. Klauzula informacyjna dot. wyborów ławników do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie oraz Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia