Facebook
środa, 24 lipca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Ulica Polna będzie jak nowa

  Rusza przebudowa kolejnej ważnej gminnej ulicy. Tym razem modernizację czeka ulica Polna w Starym Czarnowie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego.

  relacja
 • Nowy dach w Kołbaczu

  Wielorodzinny budynek komunalny przy ulicy Warcisława 7 w Kołbaczu będzie miał nowy dach. Prace przy wymianie poszycia zakończą się w połowie września br. Gmina Stare Czarnowo przeznaczy na ten cel 210 tys. zł.

  relacja
 • II Jarmark Cysterski za nami

  Pokaz historyczny, prezentacje wystawców czy stoiska wystawiennicze - tak wyglądał II Jarmark Cysterski, który stał się kulturalnym wydarzeniem znakomicie integrującym lokalne środowiska.

  relacja
 • Turniej pełen emocji

  Drużyna Abimulana zwyciężyła w tegorocznej edycji turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo. Do rywalizacji na stadionie w Kołbaczu przystąpiło dziewięć gminnych ekip. Emocje trwały do samego końca.

  relacja
 • Rusza budowa trasy rowerowej

  Rusza budowa długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej, która połączy Stare Czarnowo ze Szczecinem. To jeden z elementów koncepcji spójnej sieci tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 10.00.

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. minimum średnie wykształcenie,
 3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. komunikatywność,
 3. umiejętności plastyczne, muzyczne,
 4. kreatywność, samodzielność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych z dziećmi i młodzieżą,
 2. podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań dzieci,
 3. udostępnianie obiektu mieszkańcom na działalność kulturalno-oświatową i rekreacyjną,
 4. organizowanie zajęć dla dorosłych mieszkańców wsi,
 5. współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi w zakresie dotyczącym strefy działalności świetlicy,
 6. pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej dla mieszkańców miejscowości oraz współudział w tworzeniu i realizowaniu kalendarza lokalnych imprez kulturalnych,
 7. zapewnianie porządku i czystości pomieszczeń znajdujących się w świetlicy.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa zlecenia w wymiarze czasu pracy:
 • w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00, z wyjątkiem ostatniego dnia każdego miesiąca, kiedy to na świetlicy przeprowadzane będą prace porządkowe,
 • w pozostałych dniach, w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb, takich jak np.: czynności związane z najmem świetlicy, organizacją przez Zleceniodawcę lub radę sołecką imprez okolicznościowych itp.
 1. opiekun świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [numer telefonu],
 2. autorski program zajęć w świetlicy wiejskiej,
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna świetlicy w Starym Czarnowie”, w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 10.00.

8. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

9. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stare Czarnowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.


Klauzula informacyjna dot. naboru na opiekuna świetlicy w Starym Czarnowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo,
 • e-mail: iod@stareczarnowo.pl  

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Urząd powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Kancelaria Prawna, która wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Załączniki:

 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia