Facebook
środa, 19 czerwca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Nowy dach w Kołbaczu

  Wielorodzinny budynek komunalny przy ulicy Warcisława 7 w Kołbaczu będzie miał nowy dach. Prace przy wymianie poszycia zakończą się w połowie września br. Gmina Stare Czarnowo przeznaczy na ten cel 210 tys. zł.

  relacja
 • II Jarmark Cysterski za nami

  Pokaz historyczny, prezentacje wystawców czy stoiska wystawiennicze - tak wyglądał II Jarmark Cysterski, który stał się kulturalnym wydarzeniem znakomicie integrującym lokalne środowiska.

  relacja
 • Turniej pełen emocji

  Drużyna Abimulana zwyciężyła w tegorocznej edycji turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo. Do rywalizacji na stadionie w Kołbaczu przystąpiło dziewięć gminnych ekip. Emocje trwały do samego końca.

  relacja
 • Rusza budowa trasy rowerowej

  Rusza budowa długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej, która połączy Stare Czarnowo ze Szczecinem. To jeden z elementów koncepcji spójnej sieci tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kołbacz. Przetarg odbędzie się 9 listopada br. w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

 

 

W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana 10 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości lokalowej:

Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Cystersów 2C wraz z udziałem 47/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku, położonego w miejscowości Kołbacz Gmina Stare Czarnowo. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Gryfinie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00066080/0. Lokal położony na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, posadowionym na nieruchomości oznaczonej nr działki 43/20, o powierzchni 860 m2, położonej w obrębie Kołbacz Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Właścicielem gruntu działki jest Gmina Stare Czarnowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00030946/8.

Lokal mieszkalny o pow. 46,97 m2. Działka nr 43/20, o pow. 860 m2 w udziale 47/1000.

Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Cystersów 2C w Kołbaczu składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i loggii. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. W budynku jest instalacja gazowa, skrzynka licznikowa znajduje się na klatce schodowej. Do lokalu nie doprowadzono gazu. Części wspólne budynku to: fundamenty, mury zewnętrzne, mury konstrukcyjne, dachy, kominy oraz służące do użytku wszystkich właścicieli części budynku jak strychy, piwnice, klatki schodowe, korytarze, bramy, a także urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania itp. Działka nr 43/20, na której jest posadowiony wolnostojący budynek mieszkalny nr 2A,B,C na osiedlu mieszkaniowym, przy ul. Cystersów w Kołbaczu jest w kształcie prostokąta, o korzystnych proporcjach. Teren działki zagospodarowany - nawierzchnia trawiasta. Miejscowość Kołbacz posiada bardzo atrakcyjne położenie nad rzeką Płonią. W odległości ok. 4 km od Jeziora Miedwie. W miejscowości znajduje zespół klasztorny pocysterski, którego budowę rozpoczęto w 1210 r. Komunikacyjnie miejscowość położona przy drodze wojewódzkiej 120 (kierunek Kobylanka), w odległości ok. 2 km do drogi wojewódzkiej nr 119 Szczecin-Gorzów Wielkopolski.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Czarnowo (Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.12.2002 r., zmiana - Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 28.10.2011 r.), zmiana Uchwała Nr XXI/182/2016 z dnia 31.10.2016). Przedmiotowy teren przeznaczony, jako - strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowej z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości do sprzedaży: 130.000,00 zł

Cena obejmuje prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 47/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

Podatek VAT: zwolniony (osoby fizyczne). W przypadku nabycia przez osobę prawną do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wysokość Wadium: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych), (5 % ceny wywoławczej).

Wysokości postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej – z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 1 % stawki procentowej + 23% VAT.

Termin wnoszenia opłat: Do 31 marca z góry za dany rok, począwszy od 2019 r.

Zasady aktualizacji opłat: Nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XL/314/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego  gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo. Działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do 22.02.2090 r.

Nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Brak wpisu w KW SZ1Y/00030946/8 w dziale III i IV, prowadzonej dla działki 43/20 obręb Kołbacz.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: KW nr SZ1Y/00066080/0 prowadzonej dla lokalu nr 2C/3 przy ul. Cystersów w Kołbaczu w dziale III wpisano: Zarząd budynkiem wielorodzinnym na rzecz Instytutu Zootechniki w Krakowie do czasu utworzenia spółdzielni mieszkaniowej paragrafu 8.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Cena zakupu lokalu ustalone zostaną na podstawie ceny wylicytowanej w przetargu podlegają zapłacie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, jednak nie później niż dzień przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu i oddaniu nieruchomości lokalowej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu powinny wpłacić Wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 5 listopada 2018 r., na rachunek: BS Chojna O/Stare Czarnowo 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. 

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra, 
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, 
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, bez oprocentowania osobom, które nie wygrają przetargu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061), w przypadkach przewidzianych ustawą powinien przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu dokument ten należy przedłożyć ponownie przed podpisaniem umowy sprzedaży nie-ruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić następujące warunki - przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznymi prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Druk oświadczenia jest do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie http://bip.stareczarnowo.pl lub w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Starym Czarnowie,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Stare Czarnowo w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz.922),
 5. jeżeli uczestnik przetargu reprezentuje osobę prywatną - pełnomocnictwo notarialne oraz oryginał swojego dokumentu tożsamości,
 6. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru, oryginał pełnomocnictwa i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot (odpis z rejestru winien być datowany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed datą przetargu). Dokumenty te należy przedłożyć wraz z dowodem wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu,
 7. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego biorą udział w przetargu wspólnie; w przypadku występowania jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie aktu notarialnego.

Komisja dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie do niego dopuszczony.

Istnieje możliwość udostępnienia nieruchomości do oględzin oraz uzyskania dodatkowych informacji, po skontaktowaniu się z pracownikiem Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo pod nr tel. 91 485 70 45 lub osobiście w pokoju nr 26.

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając niezwłocznie informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny tego odwołania.


Załącznik:

 1. Ogłoszenie.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia