Facebook
wtorek, 16 lipca 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ekologiczna inwestycja w Dobropolu Gryfińskim

  Po budynku świetlicy i remizy OSP w Żelisławcu, kolejny obiekt wzbogacił się o instalacje fotowoltaiczną. Chodzi o budynek świetlicy w Dobropolu Gryfińskim, na dachu którego zamontowano moduły o mocy ponad 20 kW.

  relacja
 • Młode Wilki zdobyły puchar na własność

  Trzeci rok z rzędu nie było mocnych w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo na drużynę Młodych Wilków. Do rywalizacji 30 czerwca 2024 r. na stadionie w Kołbaczu przystąpiło osiem gminnych ekip.

  relacja
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju (LSR 2014-2020).

Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem i realizatorem będzie Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.wir-lgd.org.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

1. Zakres tematyczny operacji: 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

Cel ogólny 2. Współpraca, integracja i odnowa dla zwiększenia tożsamości i więzi społecznych oraz poczucia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. 
Cel szczegółowy 2.1 Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
Przedsięwzięcie 2.1.2  „Akademia Wolnego Czasu”
Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Wskaźnik rezultatu:  liczba osób z grup defaryzowanych uczestnicząca w operacjach własnych - 50, liczba osób przeszkolonych - 20.
Wskaźnik produktu: liczba udzielonych operacji własnych -1 

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:

Zadanie nr 1 - organizacja wyjazdu studyjnego 3-dniowego dla 50 osób pokazujących przykłady dobrych praktyk, w szczególności innowacyjnych. Promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, organizacja noclegów i wyżywienia, transportu, opracowanie programu wyjazdu i wyłonienie osób prowadzących spotkanie, przygotowanie materiałów szkoleniowych, gadżetów.

Zadanie nr 2 - organizacja w każdej gminie członkowskiej Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju (14 gmin) warsztatów 2-dniowych dla 15 osób każdy pod hasłem „NIE WYRZUCAMY- PRZERABIAMY” w tym szkolenie z bioróżnorodności i budowy domków dla owadów. Opracowanie programu warsztatów,  wyłonienie osób prowadzących warsztaty, rekrutacja uczestników, serwis (poczęstunek na warsztatach), promocja w lokalnych mediach.

Zadanie nr 3 - organizacja 2 szkoleń/warsztatów  6 godzinnych  z bioróżnorodności i budowy domków dla owadów dla 20 osób łącznie. Opracowanie programu,  wyłonienie osób prowadzących, rekrutacja uczestników, serwis (poczęstunek),  materiały, promocja.

- czas realizacji całości przedsięwzięcia - zadanie musi zostać zakończone i złożony wniosek o płatność do  końca września 2024 r.

2. Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:

podmioty określone w §3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570, z późn. zm.).

3. Wysokość środków na realizację operacji: 40 000 euro.

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 40 000 euro, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Maksymalny poziom wsparcia: dofinansowanie do  99 % kosztów kwalifikowalnych, udział wnioskodawcy nie mniej niż 1%.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalne poziom wsparcia:

 • Podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych – do 99 % kosztów kwalifikowanych, natomiast nie mniej niż 1% udział kosztów własnych.
 • Jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych
 • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

4. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji w załączeniu do informacji o planowanej do realizacji operacji własnej. 

5. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji - musi to być forma pisemna, bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno się odbyć w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD. Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa osobiście w biurze LGD w formie pisemnej. 

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji od 01.07.2024 r. do 30.07.2024 r.
Miejsce składania zamiaru realizacji operacji: 

Biuro Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

6. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (weryfikacja punktów kontrolnych I-V z załącznika 2 do Wytycznych MRiRW):

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

 • Dokument tożsamości (kopia)
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR (oryginał lub kopia)  - zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o     miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu     postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji.

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 • Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy - kopia.
 • Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy - oryginał lub kopia.
 • Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający (-e) zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - oryginał lub kopia - w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega wpisowi do KRS oraz do innych rejestrów należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i prowadzenia przez niego działalności). Dokument powinien zawierać informację, o zakresie działalności podmiotu (odpowiednim do przedmiotu operacji) i miejscu siedziby lub oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR.

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna

 • Umowa spółki cywilnej - kopia.
 • Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) - oryginał lub kopia.

7. Informacja o dodatkowych wymaganych dokumentach: 

 • Klauzule RODO.

 

 • Swięto Plonów 2024
 • BIP
 • Plan ogólny gminy Stare Czarnowo
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Binowa
 • FIO 2023-2024
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Kołowa
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia