Facebook
sobota, 26 listopada 2022 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Seniorzy z wizytą w Bydgoszczy

  Blisko stu mieszkańców gminy Stare Czarnowo udało się na 3-dniową wizytę do Bydgoszczy. Było to możliwe dzięki realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej i Gminę Stare Czarnowo projektu Aktywni z pasją.

  relacja
 • To były wyjątkowe dożynki

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów. Tegoroczne dożynki odbyły się w sobotę, 27 sierpnia 2022 roku w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Ważna inwestycja drogowa w Kartnie

  Ulica Długa w Kartnie zostanie przebudowana. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2022 r. Wartość zadania wyniesie blisko 11 mln zł.

  relacja
 • Rekordowa inwestycja w gminie Stare Czarnowo

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą ważną inwestycję dla mieszkańców pozyskały 15 mln zł z programu Polski Ład.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie.

Godzina 9:00 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 60/14, o pow. 0,1784 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Stare Czarnowo, posiada księgę wieczystą nr SZ1Y/00061341/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Rodzaj użytku „RIIIb”. Działka nr 60/14 powstała w wyniku podziału działki nr 60/2. Położona na obrzeżach miejscowości Kołowo w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Teren działki nieogrodzony, porośnięty trawą o regularnym kształcie (prostokąt). Działka nie posiada wyposażenia w media. W pasie publicznej drogi gminnej znajduje się sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Najbliższy dostęp do innych sieci, od nieruchomości zabudowanych, położonych w odległości około 100 m od przedmiotowej działki. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.

Kołowo - miejscowość wiejska, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Bukowej, w odległości ok. 10 km od miejscowości Stare Czarnowo, w której znajduje się siedziba Urzędu Gminy Stare Czarnowo. Przez miejscowość Kołowo przebiega publiczna droga gminna nr 1352Z, łącząca Kołowo - Szczecin (osiedle Podjuchy).

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 290.000,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi: 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).

Cena wywoławcza równowartości Euro wynosi: 61.996,28 (na dzień 4.05.2022 r.).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Kołowo przyjętym Uchwałą nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.05.2008 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8.02.2016 r. Poz. 646), zmienionym Uchwałą nr IX/53/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.06.2011 r., zmienionym Uchwałą Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania części obrębu Kołowo teren oznaczony symbolem - 30 MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość gruntowa o nr działki 60/14, obręb Kołowo gmina Stare Czarnowo została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie Uchwały Nr XXII/169/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.03.2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 60/2, położonej w miejscowości Kołowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: w dziale III KW nr  SZ1Y/00061341/3 wpisano: odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu, która ograniczona będzie do terenu pod urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej w postaci powieszenia napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznej 110 kv relacji Morzyczyn-Żydowce, zgodnie z zakresem oznaczonym na załącznikach mapowych numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9 i polegać będzie na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez wskazane nieruchomości, prawie do budowy na tych nieruchomościach urządzeń energetycznych, tj. podwieszenie napowietrznych przewodów linii oraz prawie do korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tych nieruchomościach urządzeń energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu przez pracowników służb eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o., jej następców prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, przebudowy, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywaniem kontroli i przeglądów urządzeń oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, wycinki drzew i krzewów, niezbędnych do prowadzenia niezakłóconej dystrybucji energii elektrycznej na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, regon 300455398 i jej następców prawnych. Zakres i sposób wykonywania służebności ogranicza się do działek gruntu numer: 85, 105, 112, 123, oraz dz.nr 136 dla, której prowadzona jest księga wieczysta SZ1Y/00070753/0.

Zakres wykonywania służebności przesyłu ogranicza się do dz. nr. 85 ,105 ,112,123 (136 ujawnionej w KW SZ1Y/00070753/0. Nieruchomość współobciążona: SZ1Y/00070753/0.

W polu 3.4.1.2 oraz 3.4.1.6 dokonano zmiany wpisu w wyniku odłączenia obciążonej dz. nr. 136 do nowo założonej KW SZ1Y/00070735/0.

Terminy poprzednich przetargów: pierwszy przetarg.

Forma zapłaty: Cena zakupu nieruchomości ustalona zostanie na podstawie ceny wylicytowanej w przetargu. 100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. W niniejszym zawiadomieniu zostanie wskazane konto Gminy Stare Czarnowo, na które należy dokonać wpłaty ceny za wylicytowaną nieruchomość oraz termin dokonania wpłaty.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu powinny wpłacić Wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 3 czerwca 2022 r., na rachunek: BS Chojna O/Stare Czarnowo 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym działki nr 60/14, obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra, 
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika (który przetarg wygrał) od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, 
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, bez oprocentowania osobom, które nie wygrają przetargu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadkach przewidzianych ustawą powinien przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu dokument ten należy przedłożyć ponownie przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić następujące warunki:
- przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. Dowód wpłaty wadium.
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Druk oświadczenia jest do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie http://bip.stareczarnowo.pl lub w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Starym Czarnowie,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
 5. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentuje osobę prywatną - pełnomocnictwo notarialne oraz oryginał swojego dokumentu tożsamości.
 6. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru, oryginał pełnomocnictwa i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot (odpis z rejestru winien być datowany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed datą przetargu). Dokumenty te należy przedłożyć wraz z dowodem wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 7. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego biorą udział w przetargu wspólnie; w przypadku występowania jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie aktu notarialnego. 
 8. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku osobistego, powinni przedłożyć oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim, /w którym obowiązuje lub nie/ ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, przy czym nabycia dokonują na swój majątek osobisty ze środków pochodzących w całości z majątku osobistego.

Komisja dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie do niego dopuszczony.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach z terenu Gminy Stare Czarnowo oraz na stronie Urzędu Gminy Stare Czarnowo www.stareczarnowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie: bip.stareczarnowo.pl

Istnieje możliwość udostępnienia nieruchomości do oględzin oraz uzyskania dodatkowych informacji, co do stanu nieruchomości drogą elektroniczną: bcechol@stareczarnowo.pl lub nr tel. 91 485 70 45.

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając niezwłocznie informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny jego odwołania.

Ze względu na obecnie panującą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie Covid-19, osoby przystępujące do przetargu powinny pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu.
 2. Oświadczenie o przystąpieniu do przetargu.
 3. Protokół.

 

 • Dystrybucja węgla
 • Seniorzy
 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia