Facebook
sobota, 28 listopada 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Była droga, jest chodnik

  W Kołowie w miejsce drogi wewnętrznej powstał chodnik. Przebudowa i zmiana przeznaczenia tego odcinka gminnego terenu zakończyła się w listopadzie 2020 r. Koszt prac to ponad 70 tys. zł.

  relacja
 • Aktywni seniorzy wyjechali na Pojezierze Wałeckie

  Od lipca trwa kolejna edycja zajęć dla osób 60+. Na początek 100 seniorów zwiedzało wschodnią część województwa zachodniopomorskiego, w trakcie którego m.in. udali się na spektakl teatralny.

  relacja
 • Ułatwienia dla kierowców i pieszych

  Przebudowana została ulica Polna w Starym Czarnowie. Prace prowadzono od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego. Teraz kierowcom i pieszym jest łatwiej.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe lub średnie z zakresu (jeden z profili) ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 2. staż pracy minimum 3 lata dla kandydatów z wykształceniem średnim oraz bez stażu dla kandydatów z wykształceniem wyższym,
 3. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 6. korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych oraz rachunkowości i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
 9. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce budżetowej,
 2. znajomość przepisów ustaw o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kodeks postępowania administracyjnego,
 3. komunikatywność, zdolności analityczne, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie na kontach ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług,
 2. sporządzanie miesięcznej deklaracji JPK,
 3. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansów budżetu,
 4. prowadzenie ewidencji dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu funduszu i zaliczek),
 5. prowadzenie bieżącej aktualizacja danych w rejestrach Planowanie i Realizacja Budżetu JST i Zaangażowania Środków Budżetowych JST,
 6. uzgadnianie kont dochodów i wydatków oraz ich zgodności z planem budżetowym jednostek w zakresie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 7. prowadzenie na bieżąco kartotek środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, 
 8. sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych,
 9. przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych okresowo inwentaryzacji,
 10. przeprowadzanie niezbędnych analiz stanu majątkowego,
 11. okresowe ustalanie i sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 12. dokonywanie wyceny spisów z natury, kompletowanie dokumentów z inwentaryzacji i jej rozliczanie,
 13. bieżące prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 14. prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 15. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, ustalanie wysokości odpisów i dofinansowań z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 16. archiwizowanie dokumentów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 3. oświetlenie dzienne i sztuczne,
 4. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo,
 5. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,
 6. praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [numer telefonu],
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronach www.bip.stareczarnowo.pl lub możliwego do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy (oryginał),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oryginał),
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oryginał),
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (oryginał),
 8. oświadczenie o braku utraty nieposzlakowanej opinii (oryginał), 
 9. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzające minimalny staż pracy na określonym stanowisku dla kandydatów z wykształceniem średnim,
 10. kserokopie świadectw dla kandydatów z wykształceniem wyższym [jeżeli kandydat takie posiada],
 11. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 12. kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 13. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
 14. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą zostać własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.)”.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 3/2020”, w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 11:00.

9. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stare Czarnowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10).


Załączniki:

 

 • Koronawirus
 • Zajęcia dla seniorów
 • Spis rolny 2020
 • Konsultacje społeczne Dobropole Gryfińskie
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia