Facebook
środa, 16 czerwca 2021 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Trwają szczepienia przeciw Covid-19

  Wójt Marzena Grzywińska zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 12. rok życia, na bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19. Mobilny punkt szczepień znajduje się w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Droga do plaży w Binowie zmodernizowana

  Wspólna inwestycja Gminy Stare Czarnowo i Powiatu Gryfińskiego stała się faktem. Zmodernizowano została droga dojazdowa do plaży nad jeziorem w Binowie. Wartość inwestycji wyniosła prawie 310 tys. zł.

  relacja
 • Spis powszechny 2021 - co nas czeka?

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

  relacja
 • Ponad milionowy grant dla gminy na inwestycje

  Będzie jeszcze więcej gminnych inwestycji. Władzom Starego Czarnowa udało się pozyskać ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, gmina Stare Czarnowo.

 1. W dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie  odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/10, o pow. 0,1378 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kartno gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi własność Gminy Stare Czarnowo, posiada księgę wieczystą nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Rodzaj użytku „RIIIb” i „RIVa”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1370Z (ulica Polna w miejscowości Kartno). Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno, położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 120, na odcinku Gryfino – Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo i około 10 km od granic administracyjnych miasta Szczecina.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 85.000,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych ).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Na przedmiotowym terenie brak jest obowiązującego MPZP. Wójt Gminy Stare Czarnowo w dniu 11.02.2019 r. Decyzją Nr 6/2019 wydaną dla Gminy Stare Czarnowo ustalił warunki zabudowy dla działki nr 128/10 w Kartnie:

1) Rodzaj zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Funkcja zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Nieruchomość gruntowa o nr działki 128/10, obręb Kartno gmina Stare Czarnowo została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.10.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

 1. W dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/2, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00032126/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/2, o pow. 900 m2, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „PsV, „N”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr 400012Z - ulica Końcowa w miejscowości Kartno. Działka położona w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego – energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja przebiegają w ul. Końcowej. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi, przy ul. Końcowej. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 120, na odcinku Gryfino - Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo i około 10 km  od granic administracyjnych miasta Szczecina.

Na przedmiotowym terenie brak jest obowiązującego MPZP. Wójt Gminy Stare Czarnowo w dniu 12.02.2019 r.  Decyzją Nr 7/2019 wydaną dla Gminy Stare Czarnowo ustalił warunki zabudowy dla działki nr 128/2 w Kartnie:

1) Rodzaj zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Funkcja zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Nieruchomość gruntowa: działka 128/2 obrębu Kartno Gmina Stare Czarnowo została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo, zmienionej Uchwałą Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.06.2020 r. z sprawie zmiany Uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo.

Cena wywoławcza do sprzedaży wynosi 55.000,00 zł (+ 23 % VAT), (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Wysokości postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej - z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje najniższą kwotę postąpienia: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

Ww. nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nie są obciążone żadnymi obciążeniami i zobowiązaniami.

Forma zapłaty: Cena zakupu nieruchomości ustalona zostanie na podstawie ceny wylicytowanej w przetargu. 100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. W niniejszym zawiadomieniu zostanie wskazane konto Gminy Stare Czarnowo, na które należy dokonać wpłaty ceny za wylicytowaną nieruchomość oraz termin dokonania wpłaty.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargach powinny wpłacić Wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 r., na rachunek: BS Chojna O/Stare Czarnowo 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym działki nr (128/10 lub 128/2), Kartno gmina Stare Czarnowo”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra, 
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, 
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, bez oprocentowania osobom, które nie wygrają przetargu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadkach przewidzianych ustawą powinien przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu dokument ten należy przedłożyć ponownie przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić następujące warunki:

- przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. Dowód wpłaty wadium.
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Druk oświadczenia jest do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie http://bip.stareczarnowo.pl lub w pokoju nr 26 Urzędu Gminy w Starym Czarnowie,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
 5. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentuje osobę prywatną - pełnomocnictwo notarialne oraz oryginał swojego dokumentu tożsamości.
 6. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru, oryginał pełnomocnictwa i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot (odpis z rejestru winien być datowany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed datą przetargu). Dokumenty te należy przedłożyć wraz z dowodem wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 7. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego biorą udział w przetargu wspólnie; w przypadku występowania jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie aktu notarialnego.

Komisja dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie do niego dopuszczony.

Istnieje możliwość udostępnienia nieruchomości do oględzin oraz uzyskania dodatkowych informacji, co do stanu nieruchomości pod nr tel. 91 485 70 45 lub drogą elektroniczną: bcechol@stareczarnowo.pl

Informację o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach z terenu Gminy Stare Czarnowo oraz na stronie Urzędu Gminy Stare Czarnowo www.stareczarnowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie: bip.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając niezwłocznie informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny jego odwołania.

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY URZĘDU GMINY W STARYM CZARNOWIE
w dniach od 16 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Stare Czarnowo, dnia 8 października 2020 r. 

Ze względu na obecnie panującą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie Covid-19, osoby przystępujące do przetargu powinny pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości i założeniu maseczek i rękawiczek ochronnych.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu.
 2. Oświadczenie o przystąpieniu do przetargu.
 3. Informacja o wynikach przetargów.

 

 • Koronawirus
 • RPO - Wymiana pieców
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia