Facebook
sobota, 26 września 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Aktywni seniorzy wyjechali na Pojezierze Wałeckie

  Od lipca trwa kolejna edycja zajęć dla osób 60+. Na początek 100 seniorów zwiedzało wschodnią część województwa zachodniopomorskiego, w trakcie którego m.in. udali się na spektakl teatralny.

  relacja
 • Ułatwienia dla kierowców i pieszych

  Przebudowana została ulica Polna w Starym Czarnowie. Prace prowadzono od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego. Teraz kierowcom i pieszym jest łatwiej.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.
 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe lub średnie,
 2. staż pracy minimum 3 lata dla kandydatów z wykształceniem średnim oraz bez stażu dla kandydatów z wykształceniem wyższym,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. umiejętność płynnego wyrażania się na piśmie i doskonała znajomość zasad języka polskiego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętności organizacyjne i działania pod presją czasu,
 2. odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, inicjatywa,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz z partnerami społeczno-gospodarczymi,
 4. mile widziane doświadczenie w zakresie administrowania systemów informatycznych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego, w tym:
 • współpraca i koordynowanie z sołectwami prawidłowego przebiegu prac w ramach funduszu sołeckiego,
 • informowanie sołtysów i mieszkańców gminy o możliwościach skorzystania ze środków zewnętrznych.
 1. prowadzenie spraw z zakresu turystyki, rekreacji i sportu, w tym:
 • przygotowywanie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie turystyki, rekreacji i sportu,
 • inicjowanie i kreowanie w gminie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu,
 • podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem gminy,
 • wspieranie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie działań mających na celu przystosowanie obiektów sportowych dla tychże osób,
 • prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem placówek sportowych i terenów rekreacyjnych, w tym placów zabaw.
 1. prowadzenie spraw związanych z promocją, w tym:
 • kreowanie wizerunku gminy, w szczególności poprzez wykorzystanie różnych mediów i narzędzi promocji,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i graficznych promujących gminę,
 • aktywny udział podczas organizowanych działań promocyjnych gminy,
 • koordynowanie współpracy gminy z innymi jednostkami samorządowymi oraz z partnerami zagranicznymi.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 3. oświetlenie dzienne i sztuczne,
 4. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo,
 5. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,
 6. praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, wyjazdy w teren.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [numer telefonu],
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronach www.bip.stareczarnowo.pl lub możliwego do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kserokopia prawa jazdy,
 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy (oryginał),
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oryginał),
 11. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oryginał),
 12. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (oryginał),
 13. oświadczenie o braku utraty nieposzlakowanej opinii (oryginał),
 14. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)”.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2020”, w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 11:00.
 4. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
 5. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stare Czarnowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10).

 

 • Zajęcia dla seniorów
 • Spis rolny 2020
 • Konsultacje społeczne Dobropole Gryfińskie
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia